ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลการรับรองหลักสูตรและไฟล์ Blueprint ของสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

feather-calendarPosted on 4 มีนาคม 2024 document ข่าวกิจกรรมของ EDSข่าวสาร/ประกาศHighlight
แชร์
ด้วย สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ได้จัดทำ “ระบบจัดเก็บข้อมูลการรับรองหลักสูตรและไฟล์ มคอ.2” โดยประกอบด้วยข้อมูลหลักสูตร ได้แก่ ไฟล์เล่มหลักสูตร (มคอ.2 หรือ blueprint) ไฟล์การปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (สมอ.08) ไฟล์ประกาศอัตราค่าบำรุงการศึกษา และไฟล์การรับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ. และ ก.ค.ศ. เป็นต้น สำหรับบุคลากรภายใน มจธ. เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นได้ง่ายและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นต่อการนำไปใช้ประโยชน์

ดังนั้น จึงขอให้ทุกคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการใช้ข้อมูลหลักสูตรข้างต้น สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ https://edsdata1.kmutt.ac.th โดยสามารถเข้าใช้งานด้วย Username และ Password ของอีเมล์มหาวิทยาลัยฯ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

เข้าสู่ระบบที่ https://edsdata1.kmutt.ac.th