การบรรยาย OBE

การบรรยายเรื่อง “การออกแบบการเรียนการสอนระดับรายวิชาตามแนวทาง OBE สำหรับอาจารย์ผู้สอน” ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง SOLA901 คณะศิลปศาสตร์