วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

B.Eng. Robotics and Automation Engineering, 2019

Bachelor’s DegreeCurriculumInstitute of Field Robotics (FIBO)
วท.ม. ธุรกิจเทคโนโลยี ​หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Master’s DegreeCurriculumInstitute of Field Robotics (FIBO)
ยุติการรับนักศึกษา
ปร.ด. วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Ph.D. Robotics and Automation, 2022

Doctoral DegreeCurriculumCurriculumInstitute of Field Robotics (FIBO)Institute of Field Robotics (FIBO)Doctoral Degree