วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

B.Eng. Robotics and Automation Engineering, 2024

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามระดับปริญญาตรี
วศ.ม. วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

M.Eng. Robotics and Automation, 2022

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามระดับปริญญาโท
วท.ม. ธุรกิจเทคโนโลยี ​หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามระดับปริญญาโท
ยุติการรับนักศึกษา
ปร.ด. วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Ph.D. Robotics and Automation, 2022

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามระดับปริญญาเอก