วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Chemical Engineering (International Program), 2021

Bachelor’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.Eng. Mechanical and Energy Engineering, 2022

Bachelor’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
ยุติการรับนักศึกษา
วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

B.Eng. Automotive Engineering, 2019

Bachelor’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

B.Eng. Electrical Engineering, 2020

Bachelor’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Production Engineering, 2021

Bachelor’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

B.Eng. Computer Engineering, 2021

Bachelor’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Computer Engineering (International Program), 2021

Bachelor’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

B.Eng. Control Systems and Instrumentation Engineering, 2020

Bachelor’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Environmental Engineering, 2021

Bachelor’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

B.Eng. Environmental Engineering) (International Program), 2021

Bachelor’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

B.Eng. Electrical Communication and Electronic Engineering, 2021

Bachelor’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

B.Eng. Materials Engineering, 2020

Bachelor’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องมือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

B.Eng. Tool Engineering, 2020

Bachelor’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.บ. วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

B.Eng. Automation Engineering, 2020

Bachelor’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Mechatronics Engineering, 2021

Bachelor’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Modern Automotive and Aerospace Parts Manufacturing Engineering, 2021

Bachelor’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.Eng. Chemical Engineering (English Program),2021

Master’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

M.Eng. Mechanical Engineering, 2020

Master’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Eng. Electrical Engineering, 2021

Master’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Eng. Electrical and Information Engineering, 2021

Master’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

M.Eng. Electrical and Information Engineering (English Program), 2016

Master’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
ยุติการรับนักศึกษา
วศ.ม./วท.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

M.Eng./M.Sc. Computer Engineering (International Program), 2022

Faculty of EngineeringMaster’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculumCurriculumMaster’s Degree
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

M.Eng. Civil Engineering, 2021

Master’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.ม. วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

M.Eng. Construction Engineering and Management, 2021

Master’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

M.Eng. Environmental Engineering, 2020

Master’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

M.Eng. Industrial and Manufacturing Systems Engineering, 2020

Master’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.ม. วิศวกรรมการเชื่อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Eng. Welding Engineering, 2021

Master’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.ม. วิศวกรรมโลหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.Eng. Metallurgical Engineering, 2021

Master’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.Eng. Food Engineering, 2021

Master’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Eng. Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation, 2021

Master’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วท.ม./วศ.ม. วิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

M.Sc./M.Eng. Biological Engineering, 2022

Faculty of EngineeringMaster’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculumCurriculumMaster’s Degree
วศ.ม. วาริชวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

M.Eng. Aquaculture Engineering, 2018

Faculty of EngineeringMaster’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculumCurriculumMaster’s Degree
ยุติการรับนักศึกษา
วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

M.Eng. Civil Engineering Technology, 2020

Master’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.ม. วิศวกรรมยานยนต์และการขนส่งขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Eng. Automotive and Advanced Transportation Engineering, 2021

Master’s DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.ด. วิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

D.Eng. Chemical Engineering, 2021

Doctoral DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

D.Eng. Mechanical Engineering (International Program), 2020

Doctoral DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Ph.D. Electrical and Computer Engineering (International Program), 2022

Faculty of EngineeringDoctoral DegreeFaculty of EngineeringCurriculumCurriculumDoctoral Degree
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Civil Engineering, 2021

Doctoral DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

Ph.D. Environmental Engineering, 2020

Doctoral DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

D.Eng. Food Engineering, 2021

Doctoral DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
ปร.ด. เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2564 

Ph.D. Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation, 2021

Doctoral DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Industrial and Manufacturing Systems Engineering, 2021

Doctoral DegreeFaculty of EngineeringCurriculum
ปร.ด. วิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

Ph.D. Biological Engineering, 2022

Faculty of EngineeringDoctoral DegreeFaculty of EngineeringCurriculumCurriculumDoctoral Degree
วศ.ด. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

D.Eng. Electrical and Information Engineering Technology, 2022

Doctoral DegreeFaculty of EngineeringCurriculum