วศ.บ. วิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Chemical Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Chemical Engineering (International Program), 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.Eng. Mechanical Engineering, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.Eng. Mechanical and Energy Engineering, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
ยุติการรับนักศึกษา
วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

B.Eng. Automotive Engineering, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

B.Eng. Electrical Engineering, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงาน) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.Eng. Electrical Engineering (Power System, Power Electronics and Energy), 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

B.Eng. Civil Engineering, 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

B.Eng. Civil Engineering (International Program), 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Production Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

B.Eng. Computer Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Computer Engineering (International Program), 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

B.Sc. Health Data Science, 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

B.Eng. Control Systems and Instrumentation Engineering, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Environmental Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

B.Eng. Environmental Engineering) (International Program), 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

B.Eng. Electrical Communication and Electronic Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.Eng. Electrical Communication and Electronic Engineering (International Program), 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

B.Eng. Materials Engineering, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องมือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

B.Eng. Tool Engineering, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

B.Eng. Automation Engineering (International Program), 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Mechatronics Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Modern Automotive and Aerospace Parts Manufacturing Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.Eng. Chemical Engineering (English Program),2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

M.Eng. Mechanical Engineering, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Eng. Electrical Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Eng. Electrical and Information Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

M.Eng. Electrical and Information Engineering (English Program), 2016

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
ยุติการรับนักศึกษา
วศ.ม./วท.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

M.Eng./M.Sc. Computer Engineering (International Program), 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

M.Eng. Civil Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

M.Eng. Construction Engineering and Management, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

M.Eng. Environmental Engineering, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

M.Eng. Industrial and Manufacturing Systems Engineering, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมการเชื่อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Eng. Welding Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมโลหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.Eng. Metallurgical Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.Eng. Food Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Eng. Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม./วศ.ม. วิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

M.Sc./M.Eng. Biological Engineering, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วาริชวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

M.Eng. Aquaculture Engineering, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
ยุติการรับนักศึกษา
วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

M.Eng. Civil Engineering Technology, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมยานยนต์และการขนส่งขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Eng. Automotive and Advanced Transportation Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ด. วิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

D.Eng. Chemical Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

D.Eng. Mechanical Engineering (International Program), 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Ph.D. Electrical and Computer Engineering (International Program), 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Civil Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

Ph.D. Environmental Engineering, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

D.Eng. Food Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2564 

Ph.D. Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Industrial and Manufacturing Systems Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. วิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

Ph.D. Biological Engineering, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
วศ.ด. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

D.Eng. Electrical and Information Engineering Technology, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปรับปรุงข้อมูล 5 ส.ค. 2564