วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

M.Sc. Applied Mathematics, 2021

Master’s DegreeFaculty of ScienceCurriculum
วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Mathematics Education, 2021

Master’s DegreeFaculty of ScienceCurriculum
วท.ม. เคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Chemistry Education, 2021

Master’s DegreeFaculty of ScienceCurriculum
วท.ม. เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Chemistry, 2021

Master’s DegreeFaculty of ScienceCurriculum
วท.ม. ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

M.Sc. Physics, 2022

Faculty of ScienceMaster’s DegreeFaculty of ScienceCurriculumCurriculumMaster’s Degree
วท.ม. จุลชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

M.Sc. Applied Microbiology, 2022

Faculty of ScienceMaster’s DegreeFaculty of ScienceCurriculumCurriculumMaster’s Degree
วท.ม. วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Nanoscience and Nanotechnology (International Program), 2021

Master’s DegreeFaculty of ScienceCurriculum
วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 

M.Sc. Science Education (English Program), 2018

Master’s DegreeFaculty of ScienceCurriculum
ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Applied Mathematics (English Program), 2021

Doctoral DegreeFaculty of ScienceCurriculum
ปร.ด. ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Ph.D. Physics, 2022

Faculty of ScienceDoctoral DegreeFaculty of ScienceCurriculumCurriculumDoctoral Degree
ปร.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Bioscience (International Program), 2021

Doctoral DegreeFaculty of ScienceCurriculum
ปร.ด. เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    

Ph.D. Chemistry, 2021

Doctoral DegreeFaculty of ScienceCurriculum
ปร.ด. วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Nanoscience and Nanotechnology (International Program), 2021

Doctoral DegreeFaculty of ScienceCurriculum