วท.บ. คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.Sc. Mathematics, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วท.บ. เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

B.Sc. Chemistry, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วท.บ. ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.Sc. Applied Physics, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วท.บ. จุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565   

B.Sc. Microbiology, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.Sc. Applied Computer Science, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วท.บ. สถิติและวิทยาการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.Sc. Statistics, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

B.Sc. Food Science and Technology, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

M.Sc. Applied Mathematics, 2021

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Mathematics Education, 2021

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

M.Sc. Industrial Chemistry, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. เคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Chemistry Education, 2021

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Chemistry, 2021

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

M.Sc. Physics, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565    

M.Sc. Physics for Teachers, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. จุลชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

M.Sc. Applied Microbiology, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Nanoscience and Nanotechnology (International Program), 2021

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

M.Sc. Science and Mathematics Education (Bilingual Program), 2023

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Applied Mathematics (English Program), 2021

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Ph.D. Physics, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Bioscience (International Program), 2021

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    

Ph.D. Chemistry, 2021

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Nanoscience and Nanotechnology (International Program), 2021

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปรับปรุงข้อมูล 20 เม.ย. 2565