วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

M.Eng. Energy Technology, 2019

Master’s DegreeCurriculumSchool of Energy, Environment and Materials
วศ.ม./วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.Eng/M.Sc. Energy Management Technology, 2021

Master’s DegreeCurriculumSchool of Energy, Environment and Materials
วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   

M.Eng. Materials Technology, 2021

Master’s DegreeCurriculumSchool of Energy, Environment and Materials
วศ.ม./วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.Eng./M.Sc. Environmental Technology, 2021

Master’s DegreeCurriculumSchool of Energy, Environment and Materials
วศ.ม. เทคโนโลยีอุณหภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

M.Eng. Thermal Technology, 2021

Master’s DegreeCurriculumSchool of Energy, Environment and Materials
วศ.ม. การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Eng. Design and Development of Competitive Products and Engineering Design, 2021

Master’s DegreeCurriculumCurriculumSchool of Energy, Environment and MaterialsSchool of Energy, Environment and MaterialsMaster’s Degree
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

Ph.D. Energy Technology, 2019

Doctoral DegreeCurriculumSchool of Energy, Environment and Materials
ปร.ด. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
Doctoral DegreeCurriculumSchool of Energy, Environment and Materials
ยุติการรับนักศึกษา
ปร.ด. เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

Ph.D. Materials Technology, 2021

Doctoral DegreeCurriculumSchool of Energy, Environment and Materials
ปร.ด. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Environmental Technology, 2021

Doctoral DegreeCurriculumSchool of Energy, Environment and Materials
ปร.ด. เทคโนโลยีอุณหภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Doctoral DegreeCurriculumSchool of Energy, Environment and Materials
ยุติการรับนักศึกษา
วศ.ด. การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

D.Eng. Design and Development of Competitive Products and Engineering Design, 2021

Doctoral DegreeCurriculumCurriculumSchool of Energy, Environment and MaterialsSchool of Energy, Environment and MaterialsDoctoral Degree