วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

M.Eng. Energy Technology, 2019

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาโท
วศ.ม./วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.Eng/M.Sc. Energy Management Technology, 2021

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาโท
วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   

M.Eng. Materials Technology, 2021

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาโท
วศ.ม./วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.Eng./M.Sc. Environmental Technology, 2021

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาโท
วศ.ม. เทคโนโลยีอุณหภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

M.Eng. Thermal Technology, 2021

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาโท
วศ.ม. การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Eng. Design and Development of Competitive Products and Engineering Design, 2021

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาโท
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

Ph.D. Energy Technology, 2019

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาเอก
ปร.ด. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาเอก
ยุติการรับนักศึกษา
ปร.ด. เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

Ph.D. Materials Technology, 2021

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาเอก
ปร.ด. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Environmental Technology, 2021

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาเอก
ปร.ด. เทคโนโลยีอุณหภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาเอก
ยุติการรับนักศึกษา
วศ.ด. การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

D.Eng. Design and Development of Competitive Products and Engineering Design, 2021

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาเอก