ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

B.L.A. Landscape Architecture (International Program), 2020

Bachelor’s DegreeCurriculumSchool of Architecture and Design
วท.บ. เทคโนโลยีมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

B.Sc. Media Technology, 2020

Bachelor’s DegreeCurriculumSchool of Architecture and Design
ปร.ด. การออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

Ph.D. Design and Planning (International Program), 2019

Doctoral DegreeCurriculumSchool of Architecture and Design