สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

B.Arch. Architecture (International Program), 2018

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาตรี
สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

B.Arch. Interior Architecture (International Program), 2018

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาตรี
ศป.บ. นวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.F.A. Design Innovation (International Program), 2021

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาตรี
ศล.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

B.F.A. Communication Design (International Program), 2022

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาตรี
ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

B.L.A. Landscape Architecture (International Program), 2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาตรี
วท.บ. การบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

B.Sc. in Multiple Intelligences for Design Integration (International Program), 2022

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาตรี
วท.บ. เทคโนโลยีมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

B.Sc. Media Technology, 2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาตรี
ทล.บ. มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

B.Tech. Medical and Science Media, 2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาตรี
ศล.บ. มีเดียอาตส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.F.A. Media Arts, 2022

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาตรี
สถ.ม. การออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

M.Arch. Design and Planning (International Program), 2022

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาโท
ยุติการรับนักศึกษา
วท.ม./ศล.ม. การออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

M.Sc./M.F.A. Design and Planning (International Program), 2022

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาโท
ปร.ด. การออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

Ph.D. Design and Planning (International Program), 2019

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาเอก