ผศ. ดร.ภาณุทัต บุญประมุข

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้

email-spanuthat.boo@kmutt.ac.th

อาจารย์วาสนา เสียงดัง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

email-swassana.sia@kmutt.ac.th

tel02-470 8188

น.ส.ปนัดดา วงสารี

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

email-spanadda.won@kmutt.ac.th

tel02-470 8474

นายวชิรวิชญ์ แสงโรจน์กิตติคุณ

งานบัณฑิตศึกษา

email-swachirawit.sae@kmutt.ac.th

tel0 2470 8334

น.ส.อภิญญา ปริสุทธิพงศ์

งานบัณฑิตศึกษา

email-sapinya.pra@kmutt.ac.th

tel0 2470 8141

นางณัฐวรินทร์ บุญภูงา

งานบริหารและพัฒนาหลักสูตร

email-snuttawarin.sin@kmutt.ac.th

tel0 2470 8144

นายวรวัฒน์   นกขุนทอง

งานบริหารและพัฒนาหลักสูตร

email-sworrawat.nokk@kmutt.ac.th

tel02-470 8474

นางปัญญวร ไพรัช

งานบริหารและพัฒนาหลักสูตร

email-spunyavorn.pha@kmutt.ac.th

tel0 2470 8157

น.ส.กฤษณา ปัญญาเหล็ก

งานบริหารและพัฒนาหลักสูตร

email-skrisana.pun@kmutt.ac.th

tel0 2470 8152

น.ส.ทิฆัมพร นัยนานนท์

งานบริหารและพัฒนาหลักสูตร

email-sthikhumporn.nai@kmutt.ac.th

tel0 2470 8142

น.ส.กนกลดา นันทโชติ

งานบริหารและพัฒนาหลักสูตร

email-skanoklada.nun@kmutt.ac.th

tel0 2470 8152

น.ส.ภัทรธิฌา พัชรคุณัญญา

งานบริหารและพัฒนาหลักสูตร

email-sphathicha.pha@kmutt.ac.th

tel0 2470 8157

น.ส.ธาริณี สุภาพกุลนที

งานบริหารและพัฒนาหลักสูตร

email-stharinee.sup@kmutt.ac.th

tel0 2470 8142

น.ส.อัชมา นะมูพรรณ

งานบริหารและพัฒนาหลักสูตร

email-sassama.namu@kmutt.ac.th

tel0 2470 8142

น.ส.ณัฐพร สุวิชาพาณิชย์

งานเลขานุการ

email-snatthaphon.suv@kmutt.ac.th

tel02-470 8144

นางศศิธร แจ้งกระจ่าง

งานเลขานุการ

email-ssasithorn.amm@kmutt.ac.th

tel0 2470 8153

น.ส.สมสุดา ศิริสมบัติ

งานเลขานุการ

email-ssomsuda.sir@kmutt.ac.th

tel0 2470 8153

น.ส.วริศรา เทียนซ้อน

งานเอกสารและการพิมพ์

email-svarisara.tean@kmutt.ac.th

tel0 2470 8160

นายณัฐวุฒิ   ศรีกอง

งานเอกสารและการพิมพ์

tel0 2470 8160

นายอาทร สังขสมิท

งานเอกสารและการพิมพ์

email-sathorn.sun@kmutt.ac.th

tel0 2470 8160

นายอดิเรก เครือเช้า

งานเอกสารและการพิมพ์

email-sadirek.kro@kmutt.ac.th

tel0 2470 8159

น.ส.พรรณี ตั้งอมรสุขสันต์

งานธุรการสำนักงาน

email-spunnee.tan@kmutt.ac.th

tel0 2470 8143

น.ส.ชนม์นิภา กิจสุวรรณวงศ์

งานธุรการสำนักงาน

email-schomnipa.kit@kmutt.ac.th

tel0 2470 8158

น.ส.รัตนา ชิมอิ่ม

งานธุรการสำนักงาน

email-srattana.chi@kmutt.ac.th

tel0 2470 8158