ระเบียบ

ประกาศ/แนวปฏิบัติ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

เกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ ของ สกอ

-

ฐานข้อมูลScopus, ISI, TCIและค่าJIF

ลิ้งก์สำหรับตรวจสอบฐานข้อมูลของผลงานทางวิชาการ

คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ มจธ.

แบบ บ.1 แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

แบบ บ.1 (TH) แบบ บ.1 (EN)

แบบฟอร์ม Checklist ตรวจวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา

ฟอร์มตรวจวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา (Checklist) Thesis Format Checklist

แบบฟอร์มรับรองการตรวจสอบบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

แบบรับรองการตรวจสอบบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ Abstract Checking Form

EDS LINE Official

เพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถามทาง LINE แล้วนะ !! เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้เลย

line_logo ID: @036axpjg

line-qr

นายวชิรวิชญ์ แสงโรจน์กิตติคุณ

email wachirawit.sae@kmutt.ac.th

tel 0 2470 8474

น.ส.อภิญญา ปริสุทธิพงศ์

email apinya.pra@kmutt.ac.th

tel 0 2470 8141

ประกาศ

ขออภัยในความไม่สะดวกข้อมูลอยู่ระหว่างปรับปรุง

(1) เกณฑ์/ระเบียบ/ประกาศ
(2) แบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารและจัดทำหลักสูตร
(3) แบบฟอร์มเสนอหน่วยการเรียนแบบโมดูล

หากท่านต้องการข้อมูลโปรดติดต่อ สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
Facebook: สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
ID Line: @036axpjg


This will close in 20 seconds