ชื่อและลักษณะโครงการ

ชื่อภาษาไทย : สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
ชื่อภาษาอังกฤษ: Office of Education Development and Services; EDS
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ประวัติ

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เป็นสำนักงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเคียงคู่กับมหาวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด แต่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน และภารกิจให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่ฝ่ายบริการการศึกษาในกองธุรการ 1 และจัดตั้งเป็นกองบริการการศึกษาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ 116-117 เล่มที่ 100 ตอนที่ 22 วันที่ 22 กรกฎาคม 2526 ประกอบด้วย งานธุรการ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ งานส่งเสริมการวิจัย และงานเอกสารและการพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ และข้าราชการของสถาบันฯ และเมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2541 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2541(23 กรกฎาคม 2541) มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินงานตามโครงสร้างใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2541 กองบริการการศึกษา ณ ขณะนั้นมีการแบ่งงานออกเป็น งานบริการการพัฒนาหลักสูตร งานบริการการประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ และงานเอกสารและการพิมพ์

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษามากขึ้น จึงได้ปรับภารกิจของกองต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี ซึ่งกองบริการการศึกษาได้มีการหลอมรวมฝ่ายบริการการศึกษาบัณฑิตศึกษาของสำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติเข้ามา และได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “กองบริการการศึกษา” เป็น “สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 166 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 เพื่อให้สามารถทำงานเชิงรุกและพัฒนามากขึ้นและเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุน การบริหารจัดการด้านการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงและพัฒนางานเดิมที่ยังคงต้องทำและมีการปรับเพิ่มภารกิจใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯสามารถผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี ออกไปทำงาน รับใช้สังคม

วิสัยทัศน์ของสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งให้บริการด้านการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนและข้อสอบ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนและหน่วยงานอื่นภายใต้มหาวิทยาลัยฯ วิสัยทัศน์ของสำนักงานมีดังนี้

เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถผลิตบัณฑิตให้ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในปี 2569

พันธกิจ

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ในฐานะหน่วยงานกลางในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯตลอดจนเป็นหน่วยงานที่ประสานและบริหารจัดการด้านการพัฒนาการศึกษากับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ ฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ฝ่ายการพัฒนาการเรียนการสอน และฝ่ายพัฒนาองค์กร ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

  1. วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มทางด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะส่งผลต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งจัดทำแผนและนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษา
  2. สนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร การนำเสนอหลักสูตรใหม่ ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  จัดทำฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการวัดและประเมินผลหลักสูตร ตลอดจนให้บริการการจัดทำข้อสอบ เอกสารประกอบการเรียนการสอนให้กับคณะ/สำนักต่าง ๆ
  3. สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ขั้นตอนสุดท้าย รวมทั้งจัดสัมมนาทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสนอผลงานวิจัย
  4. วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา วัดและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งวัดผลลัพธ์การเรียนรู้

ค่านิยม (Values) ของสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

“บริการด้วยรอยยิ้ม รวดเร็ว และถูกต้อง”

เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้กับอาจารย์และบุลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน และให้บริการด้านการศึกษา เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ เรื่องการจัดทำหลักสูตร เรื่องกฎ ระเบียบบัณฑิตศึกษา การจัดทำข้อสอบและเอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ กับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น บุคลากรของสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการจะต้องสร้างความประทับใจในการให้บริการทั้งสีหน้า แววตา ท่าทาง และรอยยิ้ม นั่นคือ บุคลากรต้องให้บริการด้วยใบหน้าที่มีรอยยิ้ม หรือยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ หรือบริการด้วยใจ รับฟังในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการทราบและต้องการความช่วยเหลือ  ต้องให้บริการอย่างรวดเร็ว หรือมีความกระตือรีอร้นในการให้คำแนะนำ ปรึกษา และบริการต่าง ๆ บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ

สมรรถนะหลักขององค์กร

เนื่องจากภารกิจของสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้เปลี่ยนแปลงไป คือ มีการทำงานในเชิงพัฒนาและเชิงรุกมากขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของบุคลากรของสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ นอกจากนักบริการการศึกษาเป็นนักพัฒนาการศึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบมีความแตกต่างไปจากเดิมมาก นอกเหนือจากสมรรถนะเดิมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการช่วยเหลือในเรื่องการจัดทำหลักสูตรเพื่อให้ผ่านสภามหาวิทยาลัย และการให้บริการจัดทำข้อสอบแล้ว บุคลากรของสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ต้องมีสมรรถนะดังต่อไปนี้ (แม้ว่าปัจจุบันบุคลากรส่วนใหญ่จะมีตำแหน่งเป็นนักบริการการศึกษาก็ตาม ซึ่งก็ต้องการสมรรถนะในการทำงานเหมือนกับนักพัฒนาการศึกษา)

  1. ทักษะในการให้คำปรึกษา ทักษะการถ่ายทอด ทักษะในการฝึกอบรม ทักษะการให้บริการ ทางด้านการศึกษา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตร กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ต่าง ๆ)
  2. ทักษะในการวิเคราะห์นโยบายและแผนทางด้านการศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติโดยสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ ทักษะในการจัดทำแผน ทักษะในการวัดและประเมินผล แผนและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา รวมทั้งทักษะในการทำวิจัยด้านนโยบายทางด้านการศึกษา วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน (ซึ่งต้องดำเนินการร่วมกับนักวิจัยของสถาบันการเรียนรู้)
  3. ทักษะในการจัดทำเอกสาร และข้อสอบต่าง ๆซึ่งต้องอาศัยความชำนาญ รวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งบุคลากรที่ทำงานนี้จะต้องมีความซื่อสัตย์เป็นอย่างสูง