มหาวิทยาลัยสยามเยี่ยมชมศึกษาดูงานการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบ Module ของ มจธ.

feather-calendarPosted on 29 กันยายน 2023 document ข่าวกิจกรรมของ EDSข่าวสาร/ประกาศHighlight
แชร์

               มหาวิทยาลัยสยามเยี่ยมชมศึกษาดูงานการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบ Module ของ มจธ. ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 – 13.30 น. ณ ห้องพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารเรียนรู้พหุวิทยาการ Learning Exchange (LX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

               ด้วยมหาวิทยาลัยสยาม นำทีมโดย ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฏาพร (คณบดีคณะศิลปศาสตร์) ดร.เปรมจิตร พรหมสาระเมธี (รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และบริการวิชาการ) ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล (รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายวิชาการ) และคณะทีมงานจากมหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 21 ท่าน ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงานการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบ Module ของ มจธ. ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 – 13.30 น. ณ ห้องพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารเรียนรู้พหุวิทยาการ Learning Exchange (LX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

               ทั้งนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แก่ ผศ. ดร.ภาณุทัต บุญประมุข (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้) ได้นำเสนอทิศทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบ Module ของ มจธ.

และตัวแทนอาจารย์จากทีมอาจารย์ของ มจธ. ที่ได้จัดการเรียนการสอนแบบ Module ได้นำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ Module ของคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

โดย         ผศ.ดร.ศศิธร   สุวรรณเทพ                   คณบดีคณะศิลปศาสตร์

               รศ.ดร.ปริญญา   เสงี่ยมสุนทร              รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

               ผศ. ดร.ภาณุทัต บุญประมุข                 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้

               และ ดร. กลางใจ สิทธิถาวร (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา) ได้นำเสนอเกี่ยวกับการจัดการระบบการจัดเก็บ  Learning Outcome (PLO,CLO,Module) เพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการของมหาวิทยาลัยตนเองต่อไป