วศ.บ. วิศวกรรมระบบอัจฉริยะ พ.ศ. 2566

B.Eng. Intelligence Systems Engineering, 2023

วิทยาลัยสหวิทยาการระดับปริญญาตรี
สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

B.Arch. Architecture (International Program), 2018

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

B.Sc. Computer Science (English Program), 2023

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาตรี
สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

B.Arch. Interior Architecture (International Program), 2018

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาตรี
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

B.Sc. Information Technology, 2019 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาตรี
ศป.บ. นวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.F.A. Design Innovation (International Program), 2021

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาตรี
ศศ.บ. นวัตกรรมบริการดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

B.A. Digital Service Innovation, 2023

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาตรี
ศล.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

B.F.A. Communication Design (International Program), 2022

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาตรี
วท.บ. คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.Sc. Mathematics, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี
ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

B.L.A. Landscape Architecture (International Program), 2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Chemical Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วท.บ. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Sc. Packaging and Printing Technology, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Chemical Engineering (International Program), 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วท.บ. เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

B.Sc. Chemistry, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วท.บ. การบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

B.Sc. in Multiple Intelligences for Design Integration (International Program), 2022

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาตรี
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.Tech. Industrial Technology, 2022

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.Eng. Mechanical Engineering, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วท.บ. ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.Sc. Applied Physics, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วท.บ. เทคโนโลยีมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

B.Sc. Media Technology, 2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Sc. Applied Computer Science-Multimedia, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.Eng. Mechanical and Energy Engineering, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
ยุติการรับนักศึกษา
วท.บ. จุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565   

B.Sc. Microbiology, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี
ทล.บ. มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

B.Tech. Medical and Science Media, 2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาตรี
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

B.S.Ind.Ed. Mechanical Engineering (5 Years Program), 2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

B.Eng. Automotive Engineering, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.Sc. Applied Computer Science, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี
ศล.บ. มีเดียอาตส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.F.A. Media Arts, 2022

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาตรี
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

B.S.Ind.Ed. Electrical Engineering (5 Years Program), 2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี
ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

B.S.Ind.Ed. Civil Engineering (5 Years Program), 2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี
วท.บ. สถิติและวิทยาการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.Sc. Statistics, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

B.Eng. Electrical Engineering, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

B.S.Ind.Ed. Production Engineering (5 Years Program), 2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

B.Sc. Food Science and Technology, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงาน) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.Eng. Electrical Engineering (Power System, Power Electronics and Energy), 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
ทล.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Tech. Educational Technology and Mass Communication, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

B.Eng. Civil Engineering, 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

B.Eng. Civil Engineering (International Program), 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Production Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

B.Eng. Computer Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Computer Engineering (International Program), 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

B.Sc. Health Data Science, 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

B.Eng. Control Systems and Instrumentation Engineering, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Environmental Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

B.Eng. Environmental Engineering) (International Program), 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

B.Eng. Electrical Communication and Electronic Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.Eng. Electrical Communication and Electronic Engineering (International Program), 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

B.Eng. Materials Engineering, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องมือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

B.Eng. Tool Engineering, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

B.Eng. Automation Engineering (International Program), 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Mechatronics Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Eng. Modern Automotive and Aerospace Parts Manufacturing Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

B.Eng. Robotics and Automation Engineering, 2019

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามระดับปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
วิทยาลัยสหวิทยาการระดับปริญญาตรี
ยุติการรับนักศึกษา
วท.บ. การออกแบบดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

B.Sc. Digital Design (International Program)

วิทยาลัยสหวิทยาการระดับปริญญาตรี
วท.บ. เทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

B.Sc. Creative Technology (International Program)

วิทยาลัยสหวิทยาการระดับปริญญาตรี
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Biotechnology (International Program), 2021

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
วท.ม./ศศ.ม. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc / M.A. Natural Resource Management and Sustainability, 2021

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
วท.ม. วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

M.Sc. AgriScience and Technology (Postharvest) (International Program), 2023

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
วท.ม. เทคโนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Biochemical Technology (International Program), 2021

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
วท.ม. ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Bioinformatics and Systems Biology (International Program), 2021

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

M.Sc. Applied Mathematics, 2021

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Computer Science, 2021

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาโท
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

M.Eng. Energy Technology, 2019

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาโท
สถ.ม. การออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

M.Arch. Design and Planning (International Program), 2022

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาโท
ยุติการรับนักศึกษา
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.Eng. Chemical Engineering (English Program),2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   

M.S.Ind.Ed. Mechanical Engineering, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

M.A. English for Professional and International Communication (International Program), 2017

คณะศิลปศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Mathematics Education, 2021

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

M.Sc. Information Technology, 2020

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาโท
วศ.ม./วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.Eng/M.Sc. Energy Management Technology, 2021

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาโท
วท.ม./ศล.ม. การออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

M.Sc./M.F.A. Design and Planning (International Program), 2022

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

M.Eng. Mechanical Engineering, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.S.Ind.Ed. Electrical Engineering, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

M.A. Applied Linguistics for English Language Teaching (International Program), 2017

คณะศิลปศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

M.Sc. Industrial Chemistry, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

M.Sc. Digital Business Information System, 2020

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาโท
วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   

M.Eng. Materials Technology, 2021

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Eng. Electrical Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
ค.อ.ม. เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.S.Ind.Ed. Learning Technology and Mass Communication, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษศึกษาเชิงประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

หมายเหตุ ควบรวมจากหลักสูตรลำดับที่ 1-2

คณะศิลปศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. วิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อวิทยาการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

M.Sc. Software Engineering for Data Science, 2020

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาโท
วท.ม. เคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Chemistry Education, 2021

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม./วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.Eng./M.Sc. Environmental Technology, 2021

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Eng. Electrical and Information Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.S.Ind.Ed. Computer and Information Technology, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
วท.ม. เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Chemistry, 2021

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. เทคโนโลยีอุณหภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

M.Eng. Thermal Technology, 2021

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

M.Eng. Electrical and Information Engineering (English Program), 2016

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
ยุติการรับนักศึกษา
ค.อ.ม. วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

M.S.Ind.Ed. Civil Engineering, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
ศศ.ม. สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.A. Environmental Social Sciences, 2021

คณะศิลปศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Eng. Design and Development of Competitive Products and Engineering Design, 2021

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาโท
ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564     

M.S.Ind.Ed. Production Engineering, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
วท.ม. ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

M.Sc. Physics, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม./วท.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

M.Eng./M.Sc. Computer Engineering (International Program), 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมการพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.Sc. Packaging Technology and Printing Innovation, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565    

M.Sc. Physics for Teachers, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

M.Eng. Civil Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. จุลชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

M.Sc. Applied Microbiology, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

M.Eng. Construction Engineering and Management, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Nanoscience and Nanotechnology (International Program), 2021

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

M.Eng. Environmental Engineering, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

M.Sc. Science and Mathematics Education (Bilingual Program), 2023

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

M.Eng. Industrial and Manufacturing Systems Engineering, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมการเชื่อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Eng. Welding Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมโลหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.Eng. Metallurgical Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.Eng. Food Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Eng. Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม./วศ.ม. วิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

M.Sc./M.Eng. Biological Engineering, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วาริชวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

M.Eng. Aquaculture Engineering, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
ยุติการรับนักศึกษา
วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

M.Eng. Civil Engineering Technology, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมยานยนต์และการขนส่งขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Eng. Automotive and Advanced Transportation Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
วท.ม. การจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Integrated Innovation Management, 2021

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมระดับปริญญาโท
วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Logistics and Supply Chain Management, 2021

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมระดับปริญญาโท
บธ.ม. การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.B.A. Management, 2021

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมระดับปริญญาโท
บธ.ม. การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

M.B.A. Innovative Entrepreneurship Management, 2019

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมระดับปริญญาโท
วศ.ม. วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

M.Eng. Robotics and Automation, 2022

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามระดับปริญญาโท
วท.ม. ธุรกิจเทคโนโลยี ​หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามระดับปริญญาโท
ยุติการรับนักศึกษา
วศ.ม./วท.ม. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงงาน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

M.Eng./M.Sc. Energy Technology and Management (International Program), 2020

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาโท
วศ.ม./วท.ม. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

M.Eng./M.Sc. Environmental Technology and Management (International Program), 2020

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาโท
วท.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาโท
ยุติการรับนักศึกษา
วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาโท
ยุติการรับนักศึกษา
ปร.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาโท
ยุติการรับนักศึกษา
ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาโท
ยุติการรับนักศึกษา
วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
วิทยาลัยสหวิทยาการระดับปริญญาโท
ยุติการรับนักศึกษา
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

Ph.D. Information Technology (English Program), 2020

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาเอก
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

Ph.D. Energy Technology, 2019

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาเอก
ปร.ด. การออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

Ph.D. Design and Planning (International Program), 2019

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบระดับปริญญาเอก
วศ.ด. วิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

D.Eng. Chemical Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

Ph.D. Learning Innovation and Technology, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาเอก
ปร.ด. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Ph.D. Applied Linguistics (International Program), 2022

คณะศิลปศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Applied Mathematics (English Program), 2021

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

Ph.D. Biotechnology (International Program), 2021

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาเอก
ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

Ph.D. Computer Science (English Program), 2020

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาเอก
ปร.ด. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาเอก
ยุติการรับนักศึกษา
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

D.Eng. Mechanical Engineering (International Program), 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Ph.D. Physics, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Biochemical Technology (International Program), 2021

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาเอก
ปร.ด. เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

Ph.D. Materials Technology, 2021

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาเอก
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Ph.D. Electrical and Computer Engineering (International Program), 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Bioscience (International Program), 2021

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

Ph.D. Postharvest Technology (International Program), 2021

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาเอก
ปร.ด. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Environmental Technology, 2021

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาเอก
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Civil Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    

Ph.D. Chemistry, 2021

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Bioinformatics and Systems Biology (International Program), 2021

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาเอก
ปร.ด. เทคโนโลยีอุณหภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาเอก
ยุติการรับนักศึกษา
ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

Ph.D. Environmental Engineering, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Nanoscience and Nanotechnology (International Program), 2021

คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

Ph.D. Natural Resource Management and Sustainability (International Program), 2022

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาเอก
วศ.ด. การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

D.Eng. Design and Development of Competitive Products and Engineering Design, 2021

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุระดับปริญญาเอก
วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

D.Eng. Food Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2564 

Ph.D. Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Industrial and Manufacturing Systems Engineering, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. วิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

Ph.D. Biological Engineering, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
วศ.ด. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

D.Eng. Electrical and Information Engineering Technology, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Ph.D. Robotics and Automation, 2022

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามระดับปริญญาเอก
ปร.ด. ระบบพลังงานที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Ph.D. Sustainable Energy Systems (International Program), 2022

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาเอก
ปร.ด. สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Ph.D. Environment, Climate Change and Sustainability (International Program), 2022

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาเอก
ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
วิทยาลัยสหวิทยาการระดับปริญญาเอก
ยุติการรับนักศึกษา