วท.บ. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Sc. Packaging and Printing Technology, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.Tech. Industrial Technology, 2022

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Sc. Applied Computer Science-Multimedia, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

B.S.Ind.Ed. Mechanical Engineering (5 Years Program), 2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

B.S.Ind.Ed. Electrical Engineering (5 Years Program), 2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี
ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

B.S.Ind.Ed. Civil Engineering (5 Years Program), 2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

B.S.Ind.Ed. Production Engineering (5 Years Program), 2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี
ทล.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

B.Tech. Educational Technology and Mass Communication, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี
ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   

M.S.Ind.Ed. Mechanical Engineering, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.S.Ind.Ed. Electrical Engineering, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
ค.อ.ม. เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.S.Ind.Ed. Learning Technology and Mass Communication, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.S.Ind.Ed. Computer and Information Technology, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
ค.อ.ม. วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

M.S.Ind.Ed. Civil Engineering, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564     

M.S.Ind.Ed. Production Engineering, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
วท.ม. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมการพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.Sc. Packaging Technology and Printing Innovation, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

Ph.D. Learning Innovation and Technology, 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาเอก