วท.ม. การจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Integrated Innovation Management, 2021

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมระดับปริญญาโท
วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Logistics and Supply Chain Management, 2021

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมระดับปริญญาโท
บธ.ม. การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.B.A. Management, 2021

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมระดับปริญญาโท
บธ.ม. การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

M.B.A. Innovative Entrepreneurship Management, 2019

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมระดับปริญญาโท