วศ.บ. วิศวกรรมระบบอัจฉริยะ พ.ศ. 2566

B.Eng. Intelligence Systems Engineering, 2023

วิทยาลัยสหวิทยาการระดับปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
วิทยาลัยสหวิทยาการระดับปริญญาตรี
ยุติการรับนักศึกษา
วท.บ. การออกแบบดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567

B.Sc. Digital Design (International Program)

วิทยาลัยสหวิทยาการระดับปริญญาตรี
วท.บ. เทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567

B.Sc. Creative Technology (International Program)

วิทยาลัยสหวิทยาการระดับปริญญาตรี
วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
วิทยาลัยสหวิทยาการระดับปริญญาโท
ยุติการรับนักศึกษา
ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
วิทยาลัยสหวิทยาการระดับปริญญาเอก
ยุติการรับนักศึกษา