ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

M.A. English for Professional and International Communication (International Program), 2017

คณะศิลปศาสตร์ระดับปริญญาโท
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

M.A. Applied Linguistics for English Language Teaching (International Program), 2017

คณะศิลปศาสตร์ระดับปริญญาโท
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษศึกษาเชิงประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

M.A. Applied English Studies (International Program), 2022

หมายเหตุ ควบรวมจากหลักสูตรลำดับที่ 1-2

คณะศิลปศาสตร์ระดับปริญญาโท
ศศ.ม. สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

M.A. Environmental Social Sciences, 2021

คณะศิลปศาสตร์ระดับปริญญาโท
ปร.ด. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Ph.D. Applied Linguistics (International Program), 2022

คณะศิลปศาสตร์ระดับปริญญาเอก