วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Biotechnology (International Program), 2021

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
วท.ม./ศศ.ม. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc / M.A. Natural Resource Management and Sustainability, 2021

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
วท.ม. วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

M.Sc. AgriScience and Technology (Postharvest) (International Program), 2023

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
วท.ม. เทคโนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Biochemical Technology (International Program), 2021

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
วท.ม. ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Bioinformatics and Systems Biology (International Program), 2021

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

Ph.D. Biotechnology (International Program), 2021

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาเอก
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Biochemical Technology (International Program), 2021

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาเอก
ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

Ph.D. Postharvest Technology (International Program), 2021

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาเอก
ปร.ด. ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Ph.D. Bioinformatics and Systems Biology (International Program), 2021

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาเอก
ปร.ด. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

Ph.D. Natural Resource Management and Sustainability (International Program), 2022

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีระดับปริญญาเอก