วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

B.Sc. Computer Science (English Program), 2023

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาตรี
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

B.Sc. Information Technology, 2019 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาตรี
ศศ.บ. นวัตกรรมบริการดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

B.A. Digital Service Innovation, 2023

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาตรี
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

M.Sc. Computer Science, 2021

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาโท
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

M.Sc. Information Technology, 2020

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาโท
วท.ม. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

M.Sc. Digital Business Information System, 2020

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาโท
วท.ม. วิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อวิทยาการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

M.Sc. Software Engineering for Data Science, 2020

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาโท
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

Ph.D. Information Technology (English Program), 2020

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาเอก
ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

Ph.D. Computer Science (English Program), 2020

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาเอก