การประชุมสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบ Outcome – Based Education Module (OBEM)

feather-calendarPosted on 28 มีนาคม 2024 document ข่าวกิจกรรมของ EDSข่าวสาร/ประกาศHighlight
แชร์

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยออกแบบเนื้อหาวิชาเป็นหน่วยของเรียนรู้ (Module) ซึ่งเรียกว่า Outcome – based Education Module (OBEM) และได้มีการออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบ Outcome – Based Education Module (OBEM) พ.ศ. 2566 รวมไปถึงประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ จึงได้จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบ Outcome – Based Education Module (OBEM) ร่วมกันระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ Learning Exchange (LX) เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางในการทำงานร่วมกันในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Outcome – Based Education Module (OBEM) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด (คลิก)

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม (คลิก)

ตัวอย่างภาพกิจกรรม