การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครบรอบปรับปรุงปีการศึกษา 1/2569

feather-calendarPosted on 10 มิถุนายน 2024 document ข่าวกิจกรรมของ EDSข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

ด้วย สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครบรอบปรับปรุงที่จะ เริ่มใช้ในปีการศึกษา 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง auditorium ชั้น 3 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรใหม่และหลักสูตรครบรอบปรับปรุงเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2569 มีความชัดเจนและเป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนด

โดยมีกำหนดการ ดังนี้
9.00 – 9.30 น. ทิศทางการจัดการศึกษาของ มจธ.
โดย รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง
9.30 – 10.30 น. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการจัดทำหลักสูตรรูปแบบใหม่ และสิ่งที่จะขอความร่วมมือกับหลักสูตร
โดย ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข
ตัวอย่างการจัดทำหลักสูตรรูปแบบใหม่ ของ FIBO
โดย อาจารย์บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข
10.30 – 11.30 น. กลไกการตรวจสอบและรับรองหลักสูตร และขั้นตอนการเสนอหลักสูตร
โดย อาจารย์วาสนา เสียงดัง และทีม EDS
11.30 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น & ถาม – ตอบประเด็นข้อสงสัย

ภาพกิจกรรม