เกณฑ์/ระเบียบ/ประกาศ

ประกาศกระทรวง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

(ร่าง) กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2565)

กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการอื่นๆ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารเกณฑ์

ระเบียบประกาศเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

Regulations Announcement (English Version)