เกณฑ์/ระเบียบ/ประกาศ

ประกาศกระทรวง

กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ

ประกาศ กมอ. ภายใต้กฎกระทรวง จำนวน 12 ฉบับ

ประกาศ อว. / ประกาศ กมอ. ภายใต้ พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562/ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการฯ อว. พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการอื่นๆ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารเกณฑ์

ระเบียบประกาศเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

Regulations Announcement (English Version)