ตรวจสอบสถานะอาจารย์ประจำหลักสูตร (ประจำเดือน กันยายน 2566)

feather-calendarPosted on 21 มิถุนายน 2022 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

รายงานนี้เป็นข้อมูลจากระบบ NewACIS ซึ่งสถานะของการทำหน้าที่ของอาจารย์ต้องผ่านสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติแล้วเท่านั้น

รวบรวมบันทึกการประชุม “การบรรยาย Outcome Base Education Module, OBEM”

feather-calendarPosted on 24 พฤษภาคม 2022 document Highlight
แชร์

ดาวน์โหลดไฟล์บันทึกการประชุม 

วิดีโอบันทึกการประชุม “การบรรยาย Outcome Base Education Module, OBEM โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากรรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30-12.30 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

ดาวน์โหลดไฟล์บันทึกการประชุม 

วิดีโอบันทึกการประชุม “การจัดตารางสอนแบบใหม่ ครั้งที่ 1 โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ” ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 17.00-18.30 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

Q&A with Aj.Bundit 

วิดีโอของ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร (รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ) และทีมงาน ร่วมสนทนาออนไลน์และตอบคำถามเกี่ยวกับ “นโยบายและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน การประเมินผล รวมทั้งการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ฯลฯ ในช่วง COVID-19” 

ประกาศกระทรวง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

feather-calendarPosted on 20 พฤษภาคม 2022 document Highlight
แชร์

ประกอบไปด้วย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการอื่นๆ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารเกณฑ์, ระเบียบ/ประกาศ/เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และ Regulations Announcement (English Version)

OBE CLINIC ! คลินิกสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร

feather-calendarPosted on 18 พฤษภาคม 2022 document Highlight
แชร์

OBE CLINIC ! คลินิกสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร (ให้บริการทั้งในรูปแบบ Online & Offline)โดยอาจารย์ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับบริการได้ที่  https://bit.ly/31bxm4L และเอกสารอื่นๆ พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารและประเด็นที่ต้องการปรึกษา แล้วส่งมาที่ obe.clinic.kmutt@gmail.com

ประชุมสร้างความเข้าใจ

feather-calendarPosted on 21 ธันวาคม 2021 document ข่าวกิจกรรมของ EDS
แชร์

เรื่อง “รับทราบกำหนดการเสนอหลักสูตร และแนวทางการจัดทำบทสรุปผู้บริหารและมคอ.2 สำหรับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรครบรอบปรับปรุงเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2566” ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผ่าน Zoom Meeting

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2566

feather-calendarPosted on 26 พฤศจิกายน 2021 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566

ประเมินการสอนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2564

feather-calendarPosted on 19 พฤษภาคม 2021 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

นักศึกษาสามารถประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 จนถึงวันสุดท้ายของภาคการศึกษา 

ประชุมสร้างความเข้าใจ

feather-calendarPosted on 21 เมษายน 2021 document ข่าวกิจกรรมของ EDS
แชร์

เรื่อง “รับทราบกำหนดการเสนอหลักสูตร และแนวทางการจัดทำบทสรุปผู้บริหารและมคอ.2 (ฉบับปรับปรุงใหม่) สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จะครบรอบปรับปรุง เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2565” ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผ่าน Zoom Meeting